Chili mielone

4,00 

Kategorie: ,

Opis

(cap­si­cum)

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Indie

Przyjechało do Azji bar­dzo póź­no, jesz­cze póź­niej do Europy, a zawdzię­cza­my je połu­dnio­wo­ame­ry­kań­skim Indianom. Poprawia tra­wie­nie, krą­że­nie i ener­ge­tycz­ność, jest istot­nym dodat­kiem sma­ko­wym, zawie­ra waż­ne skład­ni­ki wita­mi­no­we z gru­py A, B i P. Oczyszcza płu­ca i wspo­ma­ga ser­ce, zwal­cza ból, oraz popra­wia nastrój (cze­ko­la­da z chi­li!).

Suszone chi­li moż­na sto­so­wać w cało­ści oraz w prosz­ku do wszel­kie­go rodza­ju dań m.in. zup, sosów, pie­cze­ni i dusze­nin. Doskonale się spraw­dza w pra­wie każ­dym wol­no goto­wa­nym daniu, gdyż jego smak ujaw­nia się powo­li i nada­je jedze­niu aro­mat.

Ciekawostką jest, że na ostrość chi­li, a tak­że na moment, w któ­rym go poczu­je­my, wpły­wa czę­sto ilość tłusz­czu lub ole­ju w potra­wie, któ­rych to cząst­ki pokry­wa­ją czą­stecz­ki kap­sa­icy­ny (związ­ku che­micz­ne­go odpo­wie­dzial­ne­go za palą­cy smak chi­li), albo zmniej­sza­jąc je, albo też opóź­nia­jąc ich ude­rze­nie w nasze kub­ki sma­ko­we.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­te­nu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­ce­go mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czy­cy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­do­we ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­je­my, iż fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­za­ne z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­na­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ści­wa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g