Bukwica

4,50 

Kategorie: ,

Opis

(stachys offi­ci­na­lis)

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

Wyciąg z zie­la bukwi­cy wyka­zu­je wła­ści­wo­ści ścią­ga­ją­ce i prze­ciw­za­pal­ne na bło­ny ślu­zo­we ukła­du pokar­mo­we­go. Ma dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne i prze­ciw­za­pal­ne. Z bukwi­cy moż­na rów­nież przy­go­to­wać odwar do zasto­so­wa­nia zewnętrz­ne­go, któ­ry apli­ku­je się w posta­ci okła­dów na wrzo­dy oraz trud­no goją­ce się rany (dzia­ła­nie podob­ne jak kozie­rad­ka).

Obok rze­pi­ku, kozie­rad­ki oraz pokrzy­wy jest jed­nym ze skład­ni­ków tzw. mie­szan­ki Poprzęckiego, wybit­ne­go zie­la­rza, któ­rzy pole­cał ją na dole­gli­wo­ści zwią­za­ne m.in. ze złą jako­ścią krwi. Więcej znaj­dzie­cie w “Filozofii zdro­wia” Anny Ciesielskiej oraz “Poradniku zie­la­rza” Witolda Poprzęckiego.

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­te­nu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­ce­go mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czy­cy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­do­we ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­je­my, iż fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­za­ne z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­na­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ści­wa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g