Bazylia

3,50 

Kategorie: ,

Opis

(oci­mum basi­li­cum)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Bazylia zna­na jest od sta­ro­żyt­no­ści, jej ojczy­zną są Indie.  W Polsce poja­wi­ła się w XVIw. Wykazuje wła­ści­wo­ści prze­ciw­bak­te­ryj­ne, prze­ciw­kasz­lo­we, prze­ciw­za­pal­ne i roz­kur­czo­we. Wspomaga pra­cę nerek oraz pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ukła­du tra­wien­ne­go.

Doskonale kom­po­nu­je się we wszel­kich daniach śród­ziem­no­mor­skich, “lubi się” z czosn­kiem, pomi­do­ra­mi oraz inny­mi przy­pra­wa­mi wywo­dzą­cy­mi się z połu­dnio­wych rejo­nów.

W Kuchni Pięciu Przemian suszo­na bazy­lia słu­ży do aro­ma­ty­zo­wa­nia i dosma­ko­wy­wa­nia, ale nie zrów­no­wa­ży potra­wy. Używamy jej jako smak kwa­śny głow­nie do mięs i zup.

Smak wg Pięciu Przemian: kwa­śny

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­te­nu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­ce­go mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czy­cy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­do­we ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­je­my, iż fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­za­ne z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­na­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ści­wa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g