Anyż

4,50 

Kategorie: ,

Opis

(pim­pi­nel­la ani­sum)

Gramatura:  50 g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Anyż pobu­dza pra­cę żołąd­ka, worecz­ka żół­cio­we­go oraz czyn­no­ści wydziel­ni­cze błon ślu­zo­wych gór­nych dróg odde­cho­wych. Działa bak­te­rio i grzy­bo­bój­czo. W połą­cze­niu z lukre­cją oczysz­cza płu­ca.

W Kuchni Pięciu Przemian pole­ca­my anyż głów­nie do her­ba­ty, ale Południowcy uży­wa­ją go tak­że do zup i mięs oraz do ciast i pier­ni­ków.

Smak wg Pięciu Przemian: słod­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­te­nu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­ce­go mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czy­cy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­do­we ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­je­my, iż fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­za­ne z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­na­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ści­wa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g