Anyż gwiazdki

5,50 

Kategorie: ,

Opis

(illi­cium verum)

Gramatura:  20 g

Kraj pocho­dze­nia:  Wietnam

Poprawna nazwa to Badian wła­ści­wy. Ma dzia­ła­nie roz­kur­czo­we, jed­no­cze­śnie korzyst­nie wpły­wa na pro­ces tra­wie­nia i prze­mia­ny mate­rii.  Posiada tak­że dzia­ła­nie moczo­pęd­ne oraz w mniej­szym stop­niu prze­ciw­grzy­bi­cze, anty­bak­te­ryj­ne oraz prze­ciw­bó­lo­we.

W kuch­ni, podob­nie jak anyż bie­drze­niec, sto­so­wa­ny do ciast i nale­wek. W Chinach czę­sto doda­wa­ny jest do dań z dro­biu i wie­przo­wi­ny. Świetnie nada­je się tak­że do zup, na przy­kład słyn­nej zupy

Smak wg Pięciu Przemian: słod­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­te­nu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­ce­go mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czy­cy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­do­we ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­je­my, iż fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­za­ne z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­na­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ści­wa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 20 g