Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

SALCIAPIEPRZYK.PL
(obo­wią­zu­je od 25 maja 2018 roku)

Bezpieczny Sklep”
Certyfikat wyda­ny przez ser­wis
legalniewsieci.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych oso­bo­wych zbie­ra­nych za pośred­nic­twem Sklepu salciapieprzyk.pl jest Paweł Ciesielski wyko­nu­ją­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą PAWEŁ CIESIELSKI: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE I USŁUGOWE „ANNA” wpi­sa­ną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pro­wa­dzo­nej przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki, miej­sce wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści oraz adres do dorę­czeń: ul. Kochanowskiego 31, 62–040 Puszczykowo, NIP: 7772706956, REGON: 302322661, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej (e-mail): pawelciesielski@centrumanna.pl, zwa­ny dalej “Administratorem” i będą­cy jed­no­cze­śnie Usługodawcą.
 2. Wszelkie wyra­zy lub wyra­że­nia pisa­ne w tre­ści niniej­szej Polityki Prywatności z dużej lite­ry nale­ży rozu­mieć zgod­nie z ich defi­ni­cją zawar­tą w Regulaminie Sklepu salciapieprzyk.pl.

§ 2

CELZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu reali­za­cji zaku­pów w naszym skle­pie inter­ne­to­wym, mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go doty­czą­ce­go wła­snych pro­duk­tów i usług, reali­zo­wa­ne­go w for­mie tra­dy­cyj­nej (papie­ro­wo), sta­no­wią­cym tzw. praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res przed­się­bior­cy. Dane w tych celach prze­twa­rza­ne będą na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 roku w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO).
 2. Po wyra­że­niu odręb­nej zgo­dy, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być prze­twa­rza­ne rów­nież w celu prze­sy­ła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych dro­gą elek­tro­nicz­ną lub wyko­ny­wa­nia tele­fo­nicz­nych połą­czeń w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go – odpo­wied­nio w związ­ku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lip­ca 2002 roku o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lip­ca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kie­ro­wa­nych w wyni­ku pro­fi­lo­wa­nia, o ile użyt­kow­nik wyra­ził sto­sow­ną zgo­dę.
 3. W przy­pad­ku koniecz­no­ści dostar­cze­nia zamó­wie­nia dane oso­bo­we mogą być udo­stęp­nia­ne ope­ra­to­rom pocz­to­wym lub prze­woź­ni­kom wyłącz­nie w celu dostar­cze­nia zamó­wie­nia. Dane trans­ak­cyj­ne, w tym dane oso­bo­we, mogą zostać prze­ka­za­ne na rzecz ope­ra­to­ra płat­no­ści elek­tro­nicz­nych, wybra­ne­go przez Klienta w pro­ce­sie skła­da­nia Zamówienia, w zakre­sie nie­zbęd­nym do obsłu­gi płat­no­ści za Zamówienie. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne w celach zwią­za­nych z reali­za­cją zaku­pów będą prze­twa­rza­ne przez okres nie­zbęd­ny do reali­za­cji zaku­pów i zamó­wie­nia, po czym dane pod­le­ga­ją­ce archi­wi­za­cji będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres wła­ści­wy dla przedaw­nie­nia rosz­czeń, tj. 10 lat. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne w celach mar­ke­tin­go­wych obję­tych oświad­cze­niem zgo­dy będą prze­twa­rza­ne do cza­su odwo­ła­nia zgo­dy.
 4. W przy­pad­ku stwier­dze­nia, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RODO, oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo wnieść skar­gę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak poda­nie ozna­czo­nych danych oso­bo­wych jest warun­kiem zło­że­nia zamó­wie­nia, nato­miast kon­se­kwen­cją ich nie­poda­nia będzie brak moż­li­wo­ści zamó­wie­nia pro­duk­tów w skle­pie.
 6. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne tak­że w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny w for­mie pro­fi­lo­wa­nia, o ile użyt­kow­nik wyra­zi na to zgo­dę na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją pro­fi­lo­wa­nia będzie przy­pi­sa­nie danej oso­bie pro­fi­lu w celu podej­mo­wa­nia doty­czą­cych jej decy­zji bądź ana­li­zy lub prze­wi­dy­wa­nia jej pre­fe­ren­cji, zacho­wań i postaw.
 7. Administrator dokła­da szcze­gól­nej sta­ran­no­ści w celu ochro­ny inte­re­sów osób, któ­rych dane doty­czą, a w szcze­gól­no­ści zapew­nia, że zbie­ra­ne przez nie­go dane są:
  1. prze­twa­rza­ne zgod­nie z pra­wem,
  2. zbie­ra­ne dla ozna­czo­nych, zgod­nych z pra­wem celów i nie­pod­da­wa­ne dal­sze­mu prze­twa­rza­niu nie­zgod­ne­mu z tymi cela­mi,
  3. mery­to­rycz­nie popraw­ne i ade­kwat­ne w sto­sun­ku do celów, w jakich są prze­twa­rza­ne oraz prze­cho­wy­wa­ne w posta­ci umoż­li­wia­ją­cej iden­ty­fi­ka­cję osób, któ­rych doty­czą, nie dłu­żej niż jest to nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia celu prze­twa­rza­nia.

§ 3

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem.
 2. W celu reali­za­cji upraw­nień, o któ­rych mowa w pkt 1 moż­na wysłać sto­sow­ną wia­do­mość e-mail na adres: pawelciesielski@centrumanna.pl.

§ 4

PLIKICOOKIES

 1. Sklep Usługodawcy uży­wa pli­ków „cookies”. Brak zmia­ny po stro­nie Usługobiorcy usta­wień prze­glą­dar­ki jest rów­no­znacz­ny z wyra­że­niem zgo­dy na ich uży­cie.
 2. Instalacja pli­ków „cookies” jest koniecz­na do pra­wi­dło­we­go świad­cze­nia usług w Sklepie. W pli­kach „cookies” znaj­du­ją się infor­ma­cje nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia Sklepu, w szcze­gól­no­ści tych wyma­ga­ją­cych auto­ry­za­cji.
 3. W ramach Sklepu sto­so­wa­ne są trzy rodza­je pli­ków „cookies”: „sesyj­ne”, „sta­łe” oraz „ana­li­tycz­ne”.
  1. Cookies” „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Usługobiorcy do cza­su wylo­go­wa­nia (opusz­cze­nia Sklepu).
  2. Stałe” pli­ki „cookies” prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Usługobiorcy przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków „cookies” lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Usługobiorcę.
  3. Cookies” „ana­li­tycz­ne” umoż­li­wia­ją lep­sze pozna­nie spo­so­bu inte­rak­cji Usługobiorcy w zakre­sie zawar­to­ści Sklepu, lepiej zor­ga­ni­zo­wać jego układ. “Analityczne” „cookies” gro­ma­dzą infor­ma­cje o spo­so­bie korzy­sta­nia ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie stro­ny, z jakiej Usługobiorca został prze­kie­ro­wa­ny, oraz licz­bie odwie­dzin i cza­sie wizy­ty Usługobiorcy na stro­nie Sklepu. Informacje te nie reje­stru­ją kon­kret­nych danych oso­bo­wych Usługobiorcy, lecz słu­żą do opra­co­wa­nia sta­ty­styk korzy­sta­nia ze Sklepu.
 1. Usługobiorca ma pra­wo zade­cy­do­wa­nia w zakre­sie dostę­pu pli­ków „cookies” do swo­je­go kom­pu­te­ra poprzez ich uprzed­ni wybór w oknie swo­jej prze­glą­dar­ki.  Szczegółowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków „cookies” dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej).

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator sto­su­je środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne zapew­nia­ją­ce ochro­nę prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych odpo­wied­nią do zagro­żeń oraz kate­go­rii danych obję­tych ochro­ną, a w szcze­gól­no­ści zabez­pie­cza dane przed ich udo­stęp­nie­niem oso­bom nie­upo­waż­nio­nym, zabra­niem przez oso­bę nie­upraw­nio­ną, prze­twa­rza­niem z naru­sze­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów oraz zmia­ną, utra­tą, uszko­dze­niem lub znisz­cze­niem.
 2. Usługodawca udo­stęp­nia odpo­wied­nie środ­ki tech­nicz­ne zapo­bie­ga­ją­ce pozy­ski­wa­niu i mody­fi­ko­wa­niu przez oso­by nie­upraw­nio­ne, danych oso­bo­wych prze­sy­ła­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną.
 3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szą Polityką pry­wat­no­ści sto­su­je się odpo­wied­nio posta­no­wie­nia Regulaminu Sklepu salciapieprzyk.pl, prze­pi­sy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 roku w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO) oraz inne wła­ści­we prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go.
 4. Postanowienia niniej­szej Polityki Prywatności wcho­dzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.