Żyj do końca życia i bądź młody do starości...

Owoc róży (50g)

Cena:4.00
Do koszyka

Gramatura: 50g

Kraj pochodzenia: Polska

Owoc róży jest znanym od dawna boagtym źródłem antyoksydantów, głównie witaminy C. Dodatkowo w mniejszych ilościach dostarcza również witamin A, B1, B2, E i K. Bioatywnym składnikiem owoców róży może być galaktolipid o działaniu przeciwzapalnym.

W Kuchni Pięciu Przemian używana jako dodatek w smaku kwaśnym przy mieszankach herbacianych.

Smak według Pięciu Przemian: kwaśny

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook