O nas

asas2

Pasja do goto­wa­nia doj­rze­wa­ła w nas powo­li. Proces ten trwał jed­nak od naj­młod­szych lat i odby­wał się bar­dzo sys­te­ma­tycz­nie. Początkowo, jako dzie­ci uczy­li­śmy się sma­ko­wa­nia i delek­to­wa­nia jedze­niem ser­wo­wa­nym przez naszą kocha­ną Mamę, któ­ra goto­wa­ła nie tyl­ko dla­te­go, że lubi­ła, ale tak­że dla­te­go, że to była dla niej oczy­wi­stość – prze­cież, gdy jest rodzi­na, to nale­ży ją dobrze nakar­mić 😉

Mama zre­zy­gno­wa­ła z pra­cy, gdy stwier­dzi­ła, że w domu dzie­ją się waż­niej­sze spra­wy — mia­ła na myśli rodzi­nę, a tak­że kieł­ku­ją­cą już w jej gło­wie chęć pozna­nia i zro­zu­mie­nia zależ­no­ści pomię­dzy odży­wia­niem a naszym zdro­wiem. Od małe­go pamię­tam biur­ko zawa­lo­ne książ­ka­mi i mamę czy­ta­ją­cą lub piszą­cą wie­czo­ra­mi, bez­u­stan­nie poszu­ku­ją­cą odpo­wie­dzi na swo­je pyta­nia i wąt­pli­wo­ści. W rezul­ta­cie dłu­go­trwa­łe­go stu­dio­wa­nia teo­rii i prze­ku­wa­nia jej w prak­ty­kę, powsta­ły trzy książ­ki: Filozofia Zdrowia, Filozofia ŻyciaFilozofia Smaku, w któ­rych dzie­li się swo­imi spo­strze­że­nia­mi z inny­mi.

Wszystko co Mama robi­ła, robi­ła z pasją i rado­ścią, wcią­ga­jąc przy tym też nas – całą trój­kę – w nawyk sma­ko­wa­nia, dopra­wia­nia, uczto­wa­nia i cele­bro­wa­nia nawet naj­prost­szych dań. Będąc zawsze obok, obser­wu­jąc, a nawet będąc swe­go rodza­ju kró­licz­ka­mi doświad­czal­ny­mi, prze­siąk­nę­li­śmy pasją jaką jest two­rze­nie potraw. Połknęliśmy kuli­nar­ne­go bak­cy­la i dziś kuch­nia jest naj­waż­niej­szym miej­scem w naszych domach, a roz­pra­wia­nie o nowych prze­pi­sach jest głów­nym tema­tem naszych nie­koń­czą­cych się debat.

Sprzedaż przy­praw powsta­ła jako swe­go rodza­ju dopeł­nie­nie do sprze­da­ży ksią­żek, któ­re zale­ca­ją kon­kret­ne zesta­wy i poka­zu­ją jak je sto­so­wać. Kuchnia Pięciu Przemian w zasa­dzie nie ist­nie­je bez przy­praw, są one nie­zbęd­ną bazą dla tego spo­so­bu odży­wia­nia. Każda przy­pra­wa czy ziół­ko ma swój kon­kret­ny smak oraz ener­gię, przez co, gdy są wła­ści­wie i umie­jęt­nie łączo­ne spra­wia­ją, że potra­wa nabie­ra zba­wien­nych wła­ści­wo­ści. Gotowanie sta­je się nie­zwy­kłym doświad­cze­niem, pro­ce­sem twór­czym, któ­ry potra­fi być napraw­dę speł­nia­ją­cym zaję­ciem. Chcemy Wam poka­zać, jak za pomo­cą przy­praw, potra­wy nabie­ra­ją wyra­zi­sto­ści oraz głę­bi i jak pod­czas łącze­nia poszcze­gól­nych skład­ni­ków powsta­je coś magicz­ne­go i nie­prze­cięt­ne­go. Dajcie się nam porwać do tej zacza­ro­wa­nej kra­iny! 😉