O nas

asas2Pasja do goto­wa­nia doj­rze­wała w nas powoli. Proces ten trwał jed­nak od naj­młod­szych lat i odby­wał się bar­dzo sys­te­ma­tycz­nie. Początkowo, jako dzieci uczy­li­śmy się sma­ko­wa­nia i delek­to­wa­nia jedze­niem ser­wo­wa­nym przez naszą kochaną Mamę, która goto­wała nie tylko dla­tego, że lubiła, ale także dla­tego, że to była dla niej oczy­wi­stość – prze­cież, gdy jest rodzina, to należy ją dobrze nakar­mić ;)

Mama zre­zy­gno­wała z pracy, gdy stwier­dziła, że w domu dzieją się waż­niej­sze sprawy — miała na myśli rodzinę, a także kieł­ku­jącą już w jej gło­wie chęć pozna­nia i zro­zu­mie­nia zależ­no­ści pomię­dzy odży­wia­niem a naszym zdro­wiem. Od małego pamię­tam biurko zawa­lone książ­kami i mamę czy­ta­jącą lub piszącą wie­czo­rami, bez­u­stan­nie poszu­ku­jącą odpo­wie­dzi na swoje pyta­nia i wąt­pli­wo­ści. W rezul­ta­cie dłu­go­trwa­łego stu­dio­wa­nia teo­rii i prze­ku­wa­nia jej w prak­tykę, powstały trzy książki: Filozofia Zdrowia, Filozofia ŻyciaFilozofia Smaku, w któ­rych dzieli się swo­imi spo­strze­że­niami z innymi.

Wszystko co Mama robiła, robiła z pasją i rado­ścią, wcią­ga­jąc przy tym też nas – całą trójkę – w nawyk sma­ko­wa­nia, dopra­wia­nia, uczto­wa­nia i cele­bro­wa­nia nawet naj­prost­szych dań. Będąc zawsze obok, obser­wu­jąc, a nawet będąc swego rodzaju kró­licz­kami doświad­czal­nymi, prze­siąk­nę­li­śmy pasją jaką jest two­rze­nie potraw. Połknęliśmy kuli­nar­nego bak­cyla i dziś kuch­nia jest naj­waż­niej­szym miej­scem w naszych domach, a roz­pra­wia­nie o nowych prze­pi­sach jest głów­nym tema­tem naszych nie­koń­czą­cych się debat.

Sprzedaż przy­praw powstała jako swego rodzaju dopeł­nie­nie do sprze­daży ksią­żek, które zale­cają kon­kretne zestawy i poka­zują jak je sto­so­wać. Kuchnia Pięciu Przemian w zasa­dzie nie ist­nieje bez przy­praw, są one nie­zbędną bazą dla tego spo­sobu odży­wia­nia. Każda przy­prawa czy ziółko ma swój kon­kretny smak oraz ener­gię, przez co, gdy są wła­ści­wie i umie­jęt­nie łączone spra­wiają, że potrawa nabiera zba­wien­nych wła­ści­wo­ści. Gotowanie staje się nie­zwy­kłym doświad­cze­niem, pro­ce­sem twór­czym, który potrafi być naprawdę speł­nia­ją­cym zaję­ciem. Chcemy Wam poka­zać, jak za pomocą przy­praw, potrawy nabie­rają wyra­zi­sto­ści oraz głębi i jak pod­czas łącze­nia poszcze­gól­nych skład­ni­ków powstaje coś magicz­nego i nie­prze­cięt­nego. Dajcie się nam porwać do tej zacza­ro­wa­nej kra­iny! ;)