Kremy do twarzy Biała Agafia.

Przedstawiamy nową cer­ty­fi­ko­wa­ną linię kosme­ty­ków do twa­rzy
na bazie prze­pi­sów Syberyjskiej uzdro­wi­ciel­ki Agafii

Biała” linia kosme­ty­ków wyróż­nia się cał­ko­wi­cie bez­piecz­ną for­mu­łą–
aż 95% to natu­ral­ne i cer­ty­fi­ko­wa­ne skład­ni­ki, a wszyst­kie ole­je i olej­ki ete­rycz­ne wydo­by­wa­ne są z roślin pocho­dzą­cych z upraw eko­lo­gicz­nych.

Kremy posia­da cer­ty­fi­kat wło­skie­go insty­tu­tu ICEA oraz cer­ty­fi­kat Vegan Society.
Oznacza to, że są to kosme­ty­ki wegań­skie, nie­te­sto­wa­ne na zwie­rzę­tach, nie zawie­ra­ją­ce skład­ni­ków pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, są bez­piecz­ne dla śro­do­wi­ska, nie zawie­ra­ją skład­ni­ków pocho­dzą­cych z orga­ni­zmów mody­fi­ko­wa­nych gene­tycz­nie (GMO) oraz sub­stan­cji ropo­po­chod­nych.

kremy do twarzy agafia