Kontakt

PHiU “ANNA
Paweł Ciesielski
tel. kom. 606608036
tel./fax:  61 855 32 94

 

Odbiór oso­bi­sty zamó­wień w Poznaniu:

~ koszt dosta­wy 0 zł
~ zamó­wie­nia dowo­żo­ne są w każ­dą śro­dę
~ czas na odbiór to 7 dni

Punkt odbio­ru:

Os. Pod Lipami, pawi­lon 104 G
61–369 Poznań
“Drogeria Gosia”

pn-pt 10:00–18:00
sb 10:00–14:00

Zamówienia z odbio­rem oso­bi­stym, któ­re chcą Państwo ode­brać jesz­cze w tym samym tygo­dniu pro­si­my skła­dać naj­póź­niej do wtor­ku do godz. 17:00.
W prze­ciw­nym wypad­ku pacz­ka zosta­nie dostar­czo­na dopie­ro w śro­dę następ­ne­go tygo­dnia o godz. 12:00.

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zga­dzam się na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez salciapieprzyk.pl, w celu obsłu­gi moje­go zapy­ta­nia. Podanie danych jest dobro­wol­ne. Podstawą prze­twa­rza­nia danych jest moja zgo­da. Mam pra­wo wyco­fa­nia zgo­dy w dowol­nym momen­cie. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne do cza­su obsłu­gi zapy­ta­nia. Mam pra­wo żąda­nia od admi­ni­stra­to­ra dostę­pu do moich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, a tak­że pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go. Strona sto­su­je pro­fi­lo­wa­nie użyt­kow­ni­ków m.in. za pośred­nic­twem pli­ków cookies, w tym ana­li­tycz­nych, o czym wię­cej w Polityce Prywatności.