Kolorowo kubeczkowo ❤

Te oso­by, któ­re pil­nie śle­dzą poja­wia­ją­ce się u nas nowo­ści,
już pew­nie wie­dzą o naszej kubecz­ko­wej eki­pie.
Sześć kolo­ro­wych kubecz­ków, każ­dy jedy­ny w swo­im rodza­ju.
Różowe goź­dzi­ki, nie­bie­skie cha­bry, fio­le­to­we dzwo­necz­ki,
żół­ciut­ki rze­pak, czer­wo­ne liście klo­nu i zło­ci­sta łąka.
Każdy znaj­dzie coś dla sie­bie, w zależ­no­ści od nastro­ju, humo­ru czy kapry­su.

Pokoloruj swój pora­nek przy kawie!

różowy kubek goździk alpejski

chabry kubek niebieskikubek fioletowe dzwoneczkikubek żółty rzepakzłocista łąkaliście czerwonego klonu