Filozofia

O mnie

Anna Ciesielska zanim odkryła zasadę Pięciu Przemian, po wie­lo­kroć zada­wała sobie pyta­nie, dla­czego tak samo cho­rują ci, któ­rzy dbają o swoje zdro­wie, jak i ci, któ­rzy tego nie czynią?

Była pewna, że ist­nieje uni­wer­salny klucz pro­wa­dzący do nor­mal­nego, zdro­wego życia. Nie mogła pogo­dzić się z fak­tem, że tak ważna dzie­dzina życia opiera się na przy­pad­ko­wych, czę­sto sprzecz­nych nowin­kach, odkry­ciach naukow­ców czy pseu­do­nau­kow­ców. Jej wewnętrzna siła woli oraz deter­mi­na­cja spra­wiły, że natknęła się na medy­cynę chiń­ską. Sukcesywnie pozna­wała jej zasady, które były dla niej obja­wie­niem i dro­go­wska­zem w zro­zu­mie­niu życia i sił nim kie­ru­ją­cych. Porządek – zasada jin–jang  i  Pięć Przemian oka­zały się
tym poszu­ki­wa­nym, uni­wer­sal­nym kluczem.

Od tego momentu roz­po­częła okres mozol­nego i dro­bia­zgo­wego spraw­dza­nia, w jaki spo­sób zasady te odno­szą się do naszych realiów kli­ma­tycz­nych i tra­dy­cji żywie­nio­wych. Z pew­no­ścią pomógł jej w tym fakt ukoń­cze­nia stu­diów na Akademii Rolniczej, na wydziale tech­no­lo­gii żyw­no­ści, ale przede wszyst­kim pasja. Była pewna, że docie­ka­nie zależ­no­ści mię­dzy żywie­niem a zdro­wiem jest jej życio­wym zadaniem.

Okres doświad­cza­nia zasad Porządku trwał ponad dzie­sięć lat i pozwo­lił zaob­ser­wo­wać fan­ta­styczne efekty. Choroby i dole­gli­wo­ści ustę­po­wały jak za dotknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różdżki. To wszystko spo­wo­do­wało, że roz­po­częła pracę nad Filozofią Zdrowia. A następ­nie po kolej­nych trzech latach wypeł­nio­nych bez­po­śred­nimi kon­tak­tami z ludźmi, kon­sul­ta­cjami, kur­sami powstała Filozofia Życia. Owocem ostat­nich lat jest Filozofia Smaku.

Dzięki filo­zo­fii opi­sa­nej w książ­kach Anny Ciesielskiej, możemy pozna­wać mecha­ni­zmy rzą­dzące naszym świa­tem i uczyć się postrze­gać goto­wa­nie przez pry­zmat odwiecz­nych Praw Natury.