Filozofia

O mnie

Anna Ciesielska zanim odkry­ła zasa­dę Pięciu Przemian, po wie­lo­kroć zada­wa­ła sobie pyta­nie, dla­cze­go tak samo cho­ru­ją ci, któ­rzy dba­ją o swo­je zdro­wie, jak i ci, któ­rzy tego nie czy­nią?

Była pew­na, że ist­nie­je uni­wer­sal­ny klucz pro­wa­dzą­cy do nor­mal­ne­go, zdro­we­go życia. Nie mogła pogo­dzić się z fak­tem, że tak waż­na dzie­dzi­na życia opie­ra się na przy­pad­ko­wych, czę­sto sprzecz­nych nowin­kach, odkry­ciach naukow­ców czy pseu­do­nau­kow­ców. Jej wewnętrz­na siła woli oraz deter­mi­na­cja spra­wi­ły, że natknę­ła się na medy­cy­nę chiń­ską. Sukcesywnie pozna­wa­ła jej zasa­dy, któ­re były dla niej obja­wie­niem i dro­go­wska­zem w zro­zu­mie­niu życia i sił nim kie­ru­ją­cych. Porządek – zasa­da jin–jang  i  Pięć Przemian oka­za­ły się
tym poszu­ki­wa­nym, uni­wer­sal­nym klu­czem.

Od tego momen­tu roz­po­czę­ła okres mozol­ne­go i dro­bia­zgo­we­go spraw­dza­nia, w jaki spo­sób zasa­dy te odno­szą się do naszych realiów kli­ma­tycz­nych i tra­dy­cji żywie­nio­wych. Z pew­no­ścią pomógł jej w tym fakt ukoń­cze­nia stu­diów na Akademii Rolniczej, na wydzia­le tech­no­lo­gii żyw­no­ści, ale przede wszyst­kim pasja. Była pew­na, że docie­ka­nie zależ­no­ści mię­dzy żywie­niem a zdro­wiem jest jej życio­wym zada­niem.

Okres doświad­cza­nia zasad Porządku trwał ponad dzie­sięć lat i pozwo­lił zaob­ser­wo­wać fan­ta­stycz­ne efek­ty. Choroby i dole­gli­wo­ści ustę­po­wa­ły jak za dotknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różdż­ki. To wszyst­ko spo­wo­do­wa­ło, że roz­po­czę­ła pra­cę nad Filozofią Zdrowia. A następ­nie po kolej­nych trzech latach wypeł­nio­nych bez­po­śred­ni­mi kon­tak­ta­mi z ludź­mi, kon­sul­ta­cja­mi, kur­sa­mi powsta­ła Filozofia Życia. Owocem ostat­nich lat jest Filozofia Smaku.

Dzięki filo­zo­fii opi­sa­nej w książ­kach Anny Ciesielskiej, może­my pozna­wać mecha­ni­zmy rzą­dzą­ce naszym świa­tem i uczyć się postrze­gać goto­wa­nie przez pry­zmat odwiecz­nych Praw Natury.