Domowy sposób na przeziębienie.

Początek jesie­ni to rów­nież począ­tek wszel­kich katar­ków, kaszel­ków i apsi­ków

Na szczę­ście już od dawien daw­na wia­do­mo, że nie­za­stą­pio­nym pana­ceum na prze­zię­bie­nio­we dole­gli­wo­ści jest nasz dobry, pol­ski CZOSNEK!

Delikatnie pod­sma­żo­ny na oli­wie, z dodat­kiem pie­przu cay­en­ne, poda­ny na grzan­ce z pszen­ne­go chle­ba, z dodat­kiem kozie­go ser­ka i szczyp­tą soli, two­rzy prze­pysz­ną kom­bi­na­cję, któ­ra każ­de­go posta­wi na nogi.

W tro­sce o naszą wątro­bę, naj­le­piej ser­wo­wać sobie takie kana­pecz­ki rano i z wia­do­mych wzglę­dów, w dni wol­ne od spo­tkań towa­rzy­skich

chleb-z-czosnkiem-i-cayenne