Cynamon i Trusia

Coś nowe­go dla naszych malu­chów!

Seria 3 ksią­że­czek o chłop­cu imie­niem Cynamon i jego przy­ja­ciół­ce, czar­nej kró­licz­ce Trusi. Jest to zbiór pro­stych i uro­kli­wych wier­szy­ków szwedz­kie­go pisa­rza Ulfa Starka.
Para przy­ja­ciół wdzięcz­nie poka­zu­je malu­chom do cze­go słu­żą poszcze­gól­ne czę­ści cia­ła, jak zmie­nia­ją się pory roku oraz czym są uczu­cia, rów­nież te nie­zbyt przy­jem­ne…

Zapraszamy do skle­pi­ku! 

cynamon i trusia książki

cynamon i trusia wierszyki od stóp do głów

cynamon i trusia wierszyki na okrągły rok

cynamon i trusia wierszyki o złości i radości