Nowinki

Co nowego

Drodzy Klienci!

W tej zakładce będziemy informować Was o wszelkich nowościach na stronie. Od czasu do czasu wrzucimy też jakiś smakowity przepis i ciekawostkę. Zapraszamy Was również do śledzenia naszej strony na Facebooku. W sprawie uwag co do funkcjonowania strony lub Sklepiku, prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza w zakładce Kontakt. Pozdrawiamy serdecznie!

Kremy do twarzy Biała Agafia.

Przedstawiamy nową cer­ty­fi­ko­wa­ną linię kosme­ty­ków do twa­rzy
na bazie prze­pi­sów Syberyjskiej uzdro­wi­ciel­ki Agafii

Biała” linia kosme­ty­ków wyróż­nia się cał­ko­wi­cie bez­piecz­ną for­mu­łą–
aż 95% to natu­ral­ne i cer­ty­fi­ko­wa­ne skład­ni­ki, a wszyst­kie ole­je i olej­ki ete­rycz­ne wydo­by­wa­ne są z roślin pocho­dzą­cych z upraw eko­lo­gicz­nych.

Kremy posia­da cer­ty­fi­kat wło­skie­go insty­tu­tu ICEA oraz cer­ty­fi­kat Vegan Society.
Oznacza to, że są to kosme­ty­ki wegań­skie, nie­te­sto­wa­ne na zwie­rzę­tach, nie zawie­ra­ją­ce skład­ni­ków pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, są bez­piecz­ne dla śro­do­wi­ska, nie zawie­ra­ją skład­ni­ków pocho­dzą­cych z orga­ni­zmów mody­fi­ko­wa­nych gene­tycz­nie (GMO) oraz sub­stan­cji ropo­po­chod­nych.

kremy do twarzy agafia

Pani Imbir i Szkoła Elfów

Jeśli cie­ka­wi Was jak roz­po­znać elfa i jakie wła­ści­wie obo­wiąz­ki taki elf ma?
Jak się nazy­wa po fiń­sku koło pod­bie­gu­no­we i o czym marzy się w elfich pod­zie­miach?
Do cze­go potrzeb­ne elfom kie­sze­nie? I jak wła­ści­wie wyglą­da­ją lek­cje w elfiej szko­le?
To mamy coś spe­cjal­nie dla Was!

Czekaliśmy na nią nie­cier­pli­wie i w koń­cu dotar­ła.

Najbardziej elfia ze wszyst­kich elfich histo­rii

Pani Imbir i szko­ła elfów” opo­wia­da o marze­niach
i o tym, co napraw­dę waż­ne w życiu.

Zdobyliśmy dla Was kil­ka egzem­pla­rzy tej wyjąt­ko­wej baj­ki.
Wszystkie opa­trzo­ne są dodat­ko­wą ilu­stra­cją z pod­pi­sem Autorki

Kto pierw­szy, ten lep­szy!

elfy1

elfy2

elfy3

Niech miód będzie z Wami! ❤

Dawno, daw­no temu, nie dalej niż wczo­raj.

W nie tak odle­głej czę­ści inter­ne­tu, bo w Waszym ulu­bio­nym skle­pi­ku…

Przebudził się mio­dek, wraz z naszą uni­ka­to­wą kolek­cją kubecz­ków!

przebudzenie miodu

Kosmetyki naturalne YOPE

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że poja­wi­ły się u nas pierw­sze pro­duk­ty mar­ki YOPE!


Niepowtarzalny, imbi­ro­wy krem do rąk oraz aro­ma­tycz­ny,
wan­li­lio­wo-cyna­mo­no­wy  bal­sam z mydeł­kiem do kom­ple­tu.
A to dopie­ro począ­tek!

Bądźcie na bie­żą­co z naszy­mi nowo­ścia­mi.
Naprawdę war­to!

yope

Kolorowo kubeczkowo ❤

Te oso­by, któ­re pil­nie śle­dzą poja­wia­ją­ce się u nas nowo­ści,
już pew­nie wie­dzą o naszej kubecz­ko­wej eki­pie.
Sześć kolo­ro­wych kubecz­ków, każ­dy jedy­ny w swo­im rodza­ju.
Różowe goź­dzi­ki, nie­bie­skie cha­bry, fio­le­to­we dzwo­necz­ki,
żół­ciut­ki rze­pak, czer­wo­ne liście klo­nu i zło­ci­sta łąka.
Każdy znaj­dzie coś dla sie­bie, w zależ­no­ści od nastro­ju, humo­ru czy kapry­su.

Pokoloruj swój pora­nek przy kawie!

różowy kubek goździk alpejski

chabry kubek niebieskikubek fioletowe dzwoneczkikubek żółty rzepakzłocista łąkaliście czerwonego klonu

Cynamon i Trusia

Coś nowe­go dla naszych malu­chów!

Seria 3 ksią­że­czek o chłop­cu imie­niem Cynamon i jego przy­ja­ciół­ce, czar­nej kró­licz­ce Trusi. Jest to zbiór pro­stych i uro­kli­wych wier­szy­ków szwedz­kie­go pisa­rza Ulfa Starka.
Para przy­ja­ciół wdzięcz­nie poka­zu­je malu­chom do cze­go słu­żą poszcze­gól­ne czę­ści cia­ła, jak zmie­nia­ją się pory roku oraz czym są uczu­cia, rów­nież te nie­zbyt przy­jem­ne…

Zapraszamy do skle­pi­ku! 

cynamon i trusia książki

cynamon i trusia wierszyki od stóp do głów

cynamon i trusia wierszyki na okrągły rok

cynamon i trusia wierszyki o złości i radości

Adoptuj Pszczołę ❤

Lubicie mio­dek?
Chyba każ­dy lubi… Ale trze­ba pamię­tać komu go zawdzię­cza­my

Pszczoły robią dla nas kawał dobrej robo­ty, czę­sto bar­dzo nie­do­ce­nia­nej.
I jak pew­nie wie­cie, bzycz­ki nie mają ostat­nio lek­kie­go życia
i potrzeb­ne są zde­cy­do­wa­ne kro­ki by je chro­nić.

Gorąco nama­wia­my Was do przy­łą­cze­nia się do akcji Adoptuj Pszczołę.

stro­na: https://adoptujpszczole.pl
film: https://youtu.be/DDYFahUXB8c

Pieniądze w niej zebra­ne prze­zna­czo­ne są na mądrą pomoc
naszym bzy­czą­cym psz­czy­ja­cio­łom

Pokażmy, że los bzycz­ków nie jest nam obo­jęt­ny! 

PS: Zdradzimy Wam rów­nież, że szy­ku­je­my dla Was pew­ną psz­cze­lą nie­spo­dzian­kę!
Ale o tym póź­niej

Bądźcie w pogo­to­wiu!

raczkowski

Domowy sposób na przeziębienie.

Początek jesie­ni to rów­nież począ­tek wszel­kich katar­ków, kaszel­ków i apsi­ków

Na szczę­ście już od dawien daw­na wia­do­mo, że nie­za­stą­pio­nym pana­ceum na prze­zię­bie­nio­we dole­gli­wo­ści jest nasz dobry, pol­ski CZOSNEK!

Delikatnie pod­sma­żo­ny na oli­wie, z dodat­kiem pie­przu cay­en­ne, poda­ny na grzan­ce z pszen­ne­go chle­ba, z dodat­kiem kozie­go ser­ka i szczyp­tą soli, two­rzy prze­pysz­ną kom­bi­na­cję, któ­ra każ­de­go posta­wi na nogi.

W tro­sce o naszą wątro­bę, naj­le­piej ser­wo­wać sobie takie kana­pecz­ki rano i z wia­do­mych wzglę­dów, w dni wol­ne od spo­tkań towa­rzy­skich

chleb-z-czosnkiem-i-cayenne

Dzień Chłopaka ❤

Wszystkim chło­pa­kom, w dniu ich świę­ta życzy­my dużo miło­ści, rado­ści i pasji, zarów­no w życiu jak i w kuch­ni ????

2016

Zupa z dyni

Brak pomy­słu na dynię? A może pysz­na, sezo­no­wa i gęsta zupa krem?

Oto pro­sty prze­pis jak ją przy­rzą­dzić:

1kg dyni pokro­ić w gru­ba kost­kę, por­cja­mi pod­sma­żyć na głę­bo­kim ole­ju.

(g) — ok. 3l wrząt­ku, dodajemy1 łyżecz­kę tymian­ku
(sł) — 1 łyżecz­kę kmin­ku, 3 prze­po­ło­wio­ne mar­chew­ki i 2 prze­po­ło­wio­ne pie­trusz­ki
(o) — 0,5 kg umy­te­go i pokro­jo­ne­go na kawał­ki indy­ka lub 60 dag skrzy­deł­ka, zale­wa­my, doda­je­my 1 łyżecz­kę imbi­ru, 1/4 łyżecz­ki chi­li, 4 gru­be pory (bia­łe czę­ści), 6 dużych ząb­ków czosn­ku prze­ci­śnię­tych przez pra­skę
(sn) — 1/2 łyżecz­ki warzyw­ka, 2 łyżecz­ki soli, gotu­je­my do mięk­ko­ści (ok. 1h), wyj­mu­je­my indy­ka, mar­chew­kę i pie­trusz­kę
(k) — 1 łyżecz­ka cytry­ny
(g) — 1 łyżecz­ka kur­ku­my
(sł) — 1 kg pod­sma­żo­nej dyni, gotu­je­my 30 minut
(o) — posy­pu­je­my pie­przem czar­nym
(sn) — mik­su­je­my z pozo­sta­wio­nym w zupie porem, dosa­la­my i gotu­je­my przez 10 minut

Dodatkowo moż­na zro­bić grzan­ki z chle­ba. Pokrojony w kost­kę chleb, pod­sma­żyć na ole­ju i posy­pać pie­przem zio­ło­wym z chi­li.

Z wyję­tych jarzyn moż­na zro­bić sałat­kę, a z indy­ka panie­ro­wa­ne kotle­ci­ki.

Smacznego! 

zupa krem z dyni