Adoptuj Pszczołę ❤

Lubicie mio­dek?
Chyba każ­dy lubi… Ale trze­ba pamię­tać komu go zawdzię­cza­my

Pszczoły robią dla nas kawał dobrej robo­ty, czę­sto bar­dzo nie­do­ce­nia­nej.
I jak pew­nie wie­cie, bzycz­ki nie mają ostat­nio lek­kie­go życia
i potrzeb­ne są zde­cy­do­wa­ne kro­ki by je chro­nić.

Gorąco nama­wia­my Was do przy­łą­cze­nia się do akcji Adoptuj Pszczołę.

stro­na: https://adoptujpszczole.pl
film: https://youtu.be/DDYFahUXB8c

Pieniądze w niej zebra­ne prze­zna­czo­ne są na mądrą pomoc
naszym bzy­czą­cym psz­czy­ja­cio­łom

Pokażmy, że los bzycz­ków nie jest nam obo­jęt­ny! 

PS: Zdradzimy Wam rów­nież, że szy­ku­je­my dla Was pew­ną psz­cze­lą nie­spo­dzian­kę!
Ale o tym póź­niej

Bądźcie w pogo­to­wiu!

raczkowski