Pani Imbir i Szkoła Elfów

Jeśli cie­ka­wi Was jak roz­po­znać elfa i jakie wła­ści­wie obo­wiąz­ki taki elf ma?
Jak się nazy­wa po fiń­sku koło pod­bie­gu­no­we i o czym marzy się w elfich pod­zie­miach?
Do cze­go potrzeb­ne elfom kie­sze­nie? I jak wła­ści­wie wyglą­da­ją lek­cje w elfiej szko­le?
To mamy coś spe­cjal­nie dla Was!

Czekaliśmy na nią nie­cier­pli­wie i w koń­cu dotar­ła.

Najbardziej elfia ze wszyst­kich elfich histo­rii

Pani Imbir i szko­ła elfów” opo­wia­da o marze­niach
i o tym, co napraw­dę waż­ne w życiu.

Zdobyliśmy dla Was kil­ka egzem­pla­rzy tej wyjąt­ko­wej baj­ki.
Wszystkie opa­trzo­ne są dodat­ko­wą ilu­stra­cją z pod­pi­sem Autorki

Kto pierw­szy, ten lep­szy!

elfy1

elfy2

elfy3